Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van: Atlas Acomfa bv

Artikel 1 Definities

Verkoper : Atlas-Acomfa B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van verkoper, de afnemer;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, onafhankelijk of de artikelen van verkoper al dan niet van buitenlandse oorsprong zijn;

2.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd;

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.5 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciettoepasselijk zijn verklaard;

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een aanbod van verkoper door koper wordt aanvaard heeft verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Verkoper kan voorts zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

3.3 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van
koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper;

3.4 Ook indien verkoper haar product door middel van een vertegenwoordiger heeft verkocht, is de verkoop eerst definitief na schriftelijke bevestiging van verkoper;

3.5 Mondelinge toezeggingen en/of afspraken gelden slechts indien zij onmiddellijk schriftelijk zijn bevestigd door verkoper;

3.6 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.7 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.8 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn verkoper, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.9 Tenzij anders overeengekomen is de verpakking in de verkoopprijs inbegrepen. Heeft koper speciale wensen wat betreft de verpakking, dan wordt deze tegen kostprijs in rekening gebracht. Verpakkingsmateriaal waarop statiegeld is berekend wordt vergoed mits de terugzending franco binnen 3 maanden na factuurdatum in onbeschadigde staat plaats vindt. Vindt terugzending later plaats dan wordt voor
elke maand na genoemde termijn 10% van de berekende prijs minder vergoed. Bij terugzending van emballage later dan zes maanden na factuurdatum wordt geen vergoeding meer gegeven;

3.10 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.11 Bij wijziging van invoerrechten, invoerbelasting en/of omzetbelasting in Nederland is verkoper gerechtigd verhoging(en) aan koper in rekening te brengen en bij verlaging van deze kosten verplicht de prijs dienovereenkomstig te verlagen. Bij wijziging van prijzen van grondstoffen, hulpstoffen en andere voor de vervaardiging van bestelling benodigde materialen, alsmede vrachtkosten, lonen, wijziging der valuta-verhoudingen of soortgelijke factoren is verkoper.

3.12 gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Indien verkoper tot verhoging overgaat heeft koper
gedurende zes dagen het recht nadat hem hiervan mededeling is gedaan, het nog niet in productie genomen gedeelte van de
opdracht te annuleren, zonder recht op schadevergoeding. Een eventueel reeds vervaardigd gedeelte wordt tegen de oorspronkelijke prijs uitgeleverd;

3.13 Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie.

 

Artikel 4 Modellen, afbeeldingen

4.1 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomenmodellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

4.2 Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

Artikel 5 Levering

5.1 Levering binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) geschiedt franco aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen;

5.2 Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;

5.3 Bij orders beneden de € 600,00 worden de vrachtkosten aan koper in rekening gebracht. Indien verzending geschiedt anders dan bij vrachtvervoer, komen de kosten immer voor rekening van koper;

5.4 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.5 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen geschiedt vervoer tot aan het magazijn
van koper, doch niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen;

5.6 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren en direct te
lossen, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.7 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijkzijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

5.8 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;

5.9 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, neemt verkoper ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich, en geeft niet-tijdige levering koper geen enkel recht op schadevergoeding of op ontbinding van de koop. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen alsnog te leveren;

5.10 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeen-komst, vangt de levertijd aan
nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

5.11 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren.Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

6.2 Reclames moeten om geldig te zijn, binnen 5 dagen na ontvangst van goederen schriftelijk bij verkoper zijn ingediend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

6.3 Reclames wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie, of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten, om geldig te zijn, bovendien door koper op het ontvangstbewijs worden vermeld;

6.4 Reclames wegens manco, maatverschillen of beschadiging zijn slechts geldig, indien verkoper in staat wordt gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren;

6.5 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

6.6 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

6.7 Reclames geven koper niet het recht zijn betalingen op te schorten;

6.8 Indien de reclame gegrond en tijdig is, zal verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen
tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecteschade is verkoper niet verplicht;

6.9 Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd;

6.10 Door geheel of gedeeltelijke bewerking of verwerking van geleverde goederen vervalt ieder recht van reclame, behoudens in geval van gebreken welke eerst bij verwerking of bewerking kunnen blijken. In dat geval kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 5 dagen nadat het gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten blijken, doch nimmer later dan 2 maanden na de levering;

6.11 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

 • afwijkingen in kleur, gewicht, hoeveelheid en afmetingen van minder dan 12%;
 • de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
 • over de kleurechtheid;

6.12 Verkoper is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde;

Artikel 7 Retourzendingen

7.1 Koper heeft nimmer het recht om de in ontvangstname van de verkochte goederen te weigeren of om deze
retour te zenden, tenzij verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

7.2 Indien koper goederen retour zendt, zonder dat verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, en verkoper desondanks deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van koper.De zending wordt dan door verkoper voor rekening en risico van koper opgeslagen en ter beschikking van koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2 Bij een eerste levering aan koper dient vooraf of uiterlijk bij levering betaald te worden;

8.3 Als betalingsdatum wordt aangehouden de datum waarop het geld ter beschikking is van verkoper;

8.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q.de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.5 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele-stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

8.6 Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde
of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend
kan betalen aan de derde;

8.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Incassokosten

Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,00, te
vermeerderen met alle kosten die verkoper dient te maken in een gerechtelijke procedure ook degene die de te liquideren proceskosten te boven gaan, alsmede de eventuele executiekosten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te
verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de
verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

10.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6 In geval van bewerking of verwerking van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zomede in geval van zaaksvorming of zaaksvermenging daarvan, worden alle producten, waarin zodanig geleverde goederen zijn verwerkt, eigendom van verkoper, onder verplichting van verkoper tot vergoeding van de overwaarde. Bij overtreding van bovenstaande bepaling wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar;

10.7 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
 • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

11.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

12.2 Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 15% en de vrachtkostenzorggedragen;

12.3 Daarnaast heeft verkoper het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interessen waaronder winstderving;

12.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

12.5 Speciaal voor koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

13.2 De garantie is beperkt tot:

 • productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik van ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
 • leveringen aan kopers binnen de EU;
 • tot vervanging van de zaak
 • 1 jaar na levering tenzij anders is overeengekomen

13.3 De garantie vervalt:

 • bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;
 • bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

13.4 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;

13.5 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

13.6 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen
beroep doen op deze garantiebepaling

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat
gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de
milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

14.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking,
gebruik of onderhoud door koper of een derde;

14.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

14.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan
waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;

14.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds
gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.8 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

14.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang/vervoer

15.1 Indien verkoper voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit
geheel voor rekening en risico van koper, ongeacht of de zaken franco worden geleverd, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Verkoper bepaalt de wijze van vervoer;

15.2 In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van verkoper voor rekening van koper,
transportrisico, molest-risico en alle andere risico’s inbegrepen;

15.3 Koper is verplicht de roerende zaken te verzekeren vanaf het moment dat zij het magazijn van verkoper verlaten.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich
daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, waaronder in ieder geval alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper,vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, oorlog, mobilisatie, overstromingen machinebreuk, stroomstoringen, gebrek aan passende vervoersruimte, gebrek aan grondstoffen, exportbelemmeringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

16.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet;

17.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 18 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 19 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te
nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlandsrecht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 21 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Den Haag op 12 april 2011 onder nummer
28070057.